-20% na vse vzmetnice in ležišča + BREZPLAČNA DOSTAVA*.
PREVERITE UGODNOSTI

Pogoji nagradne igre “NAGRADNA IGRA OB SVETOVNEM DNEVU KOLESARJENJA”

1. Organizator

Organizator nagradne igre “Nagradna igra ob Svetovnem dnevu kolesarjenja” (v nadaljevanju nagradna igra) je MEBLO INT d.o.o., Industrijska cesta 5, Kromberk, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: organizator).

2. Trajanje, namen in kraj nagradne igre

Nagradna igra se izvaja za namen promocije blagovne znamke mebloJOGI®. Nagradna igra poteka od dne 3.6.2024 do dne 20.6.2024 in se nanaša na celotno območje Republike Slovenije.  Nagradna igra poteka na spletni strani organizatorja nagradne igre www.meblojogi.si.

3. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s slovenskim državljanstvom ter s stalnim in začasnim prebivališčem na ozemlju Republike Slovenije in so starejše od 18 let. Osebe mlajše od 18 let morajo za sodelovanje v nagradni igri pridobiti predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Meblo INT d.o.o. ali povezanih podjetij, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki so objavljeni na spletni strani meblojogi.si. Sodelujoči v nagradni igri sami odgovarjajo za pristnost njihovih osebnih podatkov.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da so prebrali in sprejemajo Splošne pogoje ter Politiko zasebnosti podjetja Meblo INT d.o.o. V primeru soglasja za prijavo na e-novice, pa se strinjajo tudi s prejemanjem promocijskih elektronskih sporočil.

4. Način sodelovanja

Nagrada igra poteka ne spletni strani organizatorja www.meblojogi.si.

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče, ko in če fizična oseba na spletni strani organizatorja izpolni obrazec za nagradno igro (pop-up okno). Fizična oseba sodeluje tako, da v dotičnem obrazcu izpolne polja s podatki (ime in priimek ter e-pošta) ter klikne na gumb “SODELUJEM V NAGRADNI IGRI” in s tem potrdi, da sodeluje v nagradni igri, da se strinja s pogoji poslovanja ter politiko zasebnosti ter opcijsko s prejemanjem obvestil na elektrosko pošto.

5. Izbor nagrajencev

Po zaključku nagradne igre bo organizator do 21.6.2024 pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri za žreb nagrade. Žreb nagrajencev s strani podjetja Meblo INT d.o.o. je dokončen, podjetju Meblo INT d.o.o. ga ni treba utemeljiti in zoper njega ni možna pritožba.

V primeru, da bi posamezni sodelujoči v nagradni igri sodeloval večkrat se sodelovanje pri izvedbi žreba upošteva samo enkrat.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

Napačne ali nepopolno izpolnjene prijave so neveljavne in ne bodo upoštevane pri izboru nagrajencev. Več sodelujočih z enakim priimkom na istem naslovu bodo veljali kakor eden.

6. Razglasitev nagrajencev

Ime nagrajencev bo 21.6.2024 objavljeno na spletni strani organizatorja.

7. Nagrade in prevzem nagrade

Nagradni sklad – 1 nagrada (1 nagrajenec):

  • mebloJOGI® kolesarski dres po lastni izbiri številke med številkami, ki so na zalogi

Nagradni fond vsebuje izbor izdelkov blagovne znamke mebloJOGI® v tržni vrednosti pod 42,00 EUR. Nagradna ni deljiva, potrebno jo je koristiti v celoti, prav tako ni prenosljiva ter je ni mogoče zamenjati za gotovino.

Nagrajenec bo po razglasitvi pozvan, naj podatke za dostavo nagrade pošlje v elektronskem sporočilu. Nagrajenec mora posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefonsko številko in e-mail) ter davčno številko. Nato bo organizator najkasneje v 5 delovnih dneh nagrajenca obvestil o prevzemu nagrade. Če se nagrajenec v roku 3 dni ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade. Izžrebanec/izžrebanka lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec/izžrebanka sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca/izžrebanke prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do nagrajenca/nagrajenke. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
– nagrajenec/nagrajenka ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
– se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

8. Možnost prekinitve nagradne igre

Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti. Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronske pošte ter preko uradne spletne strani organizatorja.

9. Publiciteta

Sodelujoči soglaša, da se njegovo ime in priimek objavijo in uporabljajo v tiskani, zvočni, slikovni ali video obliki, brez kakršnega koli nadomestila s strani organizatorja.

10. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje nagradne igre, ki je posledica izpada omrežja,
  • izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo spletne strani,
  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,
  • sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,
  • kakršne koli posledice, ki bi nastale ob koriščenju nagrade.

11. Plačilo dohodnine

Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42,00 EUR. Maksimalna vrednost nagrade v tej nagradni igri ne presega navedenega zneska, zato organizator ni dolžan odvesti in poravnati akontacije dohodnine za nagrajenca.

12. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov nagrajencev v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje in uporabo posredovanih osebnih podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev ter za ostale marketinške namene. Organizator se zavezuje, da drugih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov podjetja Meblo  INT d.o.o. Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).  Organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

13. Končne določbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal preko elektronske pošte. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na info@meblojogi.si. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici.

Nova Gorica, 31. 5. 2024

Povzetek košarice

Košarica je prazna.
Trenutno nimate v košarici nobenega izdelka.
V trgovino